AU – arbeidsområde

 

Møte i AU – IHR  

Teams
Onsdag 14. april 2021
Tid; 11.00 – 13.00


SAKSLISTE
AU – 15/21  Muntlige orienteringer – ordførerne
– Stortingets transportkomite – høringsmøte
– pandemisituasjonen
– ev. annet

AU – 16/21  Skriftlige orienteringssaker
Business Meetpoint
Jernbaneforum – Nord
Helgeland Museum innkalling til rådsmøte 22. april 2021. (obs.: Påmelding innen 16.04)
– Kompetansepilot Indre Helgeland
– Møte med Fylkesrådet 28. mai – handlingsplan regionvekstavtalen

AU – 16/21  Rekruttering av ny sekretariatsleder – Utlysning
– fra 2009  

AU – 17/21   Regionrådsmøte 23. april 2021 – på Teams
I. eksterne orienteringer
 – Campus BLÅ – fagskole (havbruk)  v/ styreleder
– Kunst- og fredssenter (PPC) v/ styret        (Presentasjon fra Kari Anne Bøkestad Andreassen)
– Prosjekt “Bærekraftig Byutvikling” v/ Julie Myhre – Rana Utvikling   (PRESENTASJON)

II. saker fra AU
– Referater og orienteringer
– Rekruttering av sekretariatsleder
– Framtidig organisering IHR – ressursbehov ved oppgradering av nettsider, innføring av offentlig postjournal m.m.
– Øvrige saker

AU – 18/21   Nordland Fylkesting
– Fylkestingets sakliste (foreløpig)

AU – 19/21  Havvind Helgeland
– Presentasjon   / Utkast til støtteuttalelse


AU-19/21  Eventuelt

– Nye presentasjoner
Energirådet – Freyr
Energirådet – ringvirkninger