Møter

 

MØTE I REGIONRÅDET 

Tid:    Fredag 19. februar 2020
Sted: 
OBS => Møtet blir elektronisk på “Teams”

TID:  Møteramme: 09.00 – 14.00  (pause fra 11.30 – 12.00)
LINK til møtet:


Kjøreplan:
Informasjon – presentasjoner
9.00 Åpning ved Geir Waage
09.05
1.) Helgelandslegen
v/Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege i Hattfjelldal
2.) Bærekraftig omstilling v/Gro Sæten , Rana Kommune.
3.) Tiltaksprogram regional vannforvaltning. v/Kristin B. Klausen, Rana Kommune
4.) Læreplassgarantien – status i kommunene   v/ Elling Myren, opplæringskontoret Nord-Helgeland
5.) Interreg AURORA – regional strid om programinnhold. v/ Arne Langset
6.) Kort gjennomgang om status smittevern og vaksinasjon – v/ordførerne.

– ev. saksbehandling fram til
11.05
7. FREYR AS – status – framdrift, regionale muligheter og behov v/styreleder Torstein Dale Sjøtveit
11.30 – Pause
12.00 øvrige saker

SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter
R- 01/21 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Ref. regionråd 01.12.20
b.) Ref AU –  11.02.21
c.) Havvind – prosjekt
d.) Helserom Helgeland
e.) Samarbeid om etablering av videreutdanning i helseteknologi
f.)  Energirådet i Nordland
– Kraftsystemstudie Nord-Norge
– Oppdragsbeskrivelse kraftutredning.

R- 02/21   Saker i Nordland Fylkesting
– Fylkestingets saksliste

R- 03/21 Innspill til Regional Transportplan Nordland (RTP)Arbeidsutvalgets innstilling

– Godsstrømsanalyse Nord-Helgeland 2020
– Trafikkstrategi E-12 – 2018
– Prioriteringsvedtak Hemnes Kommune
– Innspill fra IHR til NTP (2022 – 2033)     – (m/ Vedlegg fra havnene i Mo i Rana)
– Høringsinnspill fra IHR – FOT-ruter
(- Tidslinje og presentasjon fra NFK)


R- 04/21  Regionvekstavtale – Ønske om rullering av handlingsplan
– Handlingsplan

R- 05/21 NOU 15-20 “Det handler om Norge”
– Høringsbrev fra dep.
– Fylkestingets sak
–  NOU 15/2020 (link til KMD)

R- 06/21  Tre strategier fra KMD som oppfølging til  distriktsnæringsutvalget
(egne innspillprosesser i samtlige)

–  Småbyer og regionale kraftsenter.
– Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet
– Strategier for næringsutvikling langs kysten

R- 07/21 Innkomne saker

R- 08/21 Forslag til uttalelse
– Campus Nesna  – forslag fra Hanne Davidsen 
(vedlegg: fra Hattfjelldal)

R- 09/21 Fra rådmannsmøtet 18.02.21

R- 10/21  Eventuelt