Om oss

Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene
Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana.

Rådet er styre for samarbeidet. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode).
Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet.
Leder- og nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene.

I rådet møter hver deltakerkommune med to representanter valgt av og blant medlemmene
i kommunestyret, hvorav den ene er ordføreren. I tillegg møter administrasjonssjefene (rådmennene)
fra de deltakende kommuner.

Rådet avholder minst et møte hvert kvartal hvorav ett av møtene skal være et strategimøte.
Ellers kan rådet innkalles etter behov.

Rådet har et fast sekretariat. Sekretariatet ivaretar de løpende administrative oppgavene
for rådet og arbeidsutvalget.