Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana. Rådet er styre for samarbeidet. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode). Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet. Leder- og nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene.

I rådet møter hver deltakerkommune med to representanter valgt av og blant medlemmene i kommunestyret, hvorav den ene er ordføreren. I tillegg møter administrasjonssjefene (rådmennene) fra de deltakende kommuner. Rådet avholder minst et møte hvert kvartal hvorav ett av møtene skal være et strategimøte. Ellers kan rådet innkalles etter behov. Rådet har et fast sekretariat. Sekretariatet ivaretar de løpende administrative oppgavene for rådet og arbeidsutvalget.

Indre Helgeland Regionråd hadde 35416 innbyggere pr 1/7 2021. Samlet befolkning på Helgeland er 77.431 innbyggere.

Hattfjelldal kommune
Innb: 1270
Areal: 2683 km²
Hemnes kommune
Innb: 4407
Areal: 1594 km²
Lurøy kommune
Innb: 1878
Areal: 265 km²
Nesna kommune
Innb: 1696
Areal: 202 km²
Rana kommune
Innb: 26165
Areal: 4463 km²