POLARSIRKELRÅDET – Indre Helgeland Interkommunalt Politisk Råd

Indre-Helgeland Interkommunalt Politisk Råd – Polarsirkelrådet  er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Hattfjelldal, HemnesLurøyNesna, Rana og Træna (fra 1. des 23).  Indre-Helgeland interkommunalt politisk råd etableres fra første konstituerende kommunestyremøte etter kommunevalget 2023. Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 18.

 Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode). Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet. Leder- og nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene.

I rådet møter hver deltakerkommune med to representanter valgt av og blant medlemmene i kommunestyret, hvorav den ene er ordføreren. I tillegg møter Kommunedirektørene/Rådmann  fra de deltakende kommuner. Polarsirkelrådet har  fastsatt minimum 5 møter i året. Ellers kan rådet innkalles etter behov. Rådet har et fast sekretariat. Sekretariatet ivaretar de løpende administrative oppgavene for Poalrsirkelrådet, arbeidsutvalget, representantskapet, Kommunedirektørforumet og Polarsirkeltinget.

Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet. Rådets rolle er å ta opp og fremme de viktigste sakene som angår regionen.  Rådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv som også gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår regionen. Rådet skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, og et bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan. Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.

Polarsirkelrådet hadde 35 899  innbyggere pr 1/1 2024 (+103). Samlet befolkning på Helgeland er 76.746* (+533) innbyggere. (* uten Rødøy 1139)

Hattfjelldal kommune
Innb: 1284 (+6)
Areal: 2683 km²
Hemnes kommune
Innb: 4485(+26)
Areal: 1594 km²
Lurøy kommune
Innb: 1886(+34)
Areal: 265 km²
Nesna kommune
Innb: 1808 (+25)
Areal: 202 km²
Rana kommune
Innb: 25 994 (+14)
Areal: 4463 km²
Træna Kommune  
Innb:  442 (-2)
Areal:  16,5 km²