AU – arbeidsområde

Møte i AU – IHR  

AU består av Ordførerne i Hemnes,Rana,Hattfjelldal,Nesna og Lurøy + sekreteriatsleder.

Nest møte AU-IHR er 29.september-22  kl.1715  Lovund Hotell

 

Foreløpig SAKSLISTE:  

AU-  26/22  Muntlige orienteringer

AU – 27/22 Protokoll

AU – 28/22  Skriftlige referat- og orienteringssaker

AU – 29/22  Helgelandskonferansen 2022  

AU – 30/22  Fylkestingsaker

AU – 31/22  Strategidokument for Visit Helgeland – høring  

AU – 32/22 Årsberetning og regnskap 2021 Indre Helgeland Regionråd

AU – 33/22  Møteplan IHR  2023

AU – 34/22  Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Budsjett 2023

AU – 35/22 Medarbeidersamtale og lønnsforhandling sekretariatsleder

AU – 36/22   Saksliste IHR møte 7. oktober 2022 Hattfjelldal

 AU- 37 /22  Eventuelt

 

AU- 26/22  Muntlige orienteringer

            Fra ordførerne

            Fra Sekretariatet

– Helsefellesskap Helgeland, status og veien videre

 

AU – 27/22 Protokoll

AU møte 24. mai 2022

 

AU – 28/22  Skriftlige referat- og orienteringssaker

Referat  OSO møte 150622    Utkast Strategisk Utviklingsplan 2035

–  Innkalling OSO møte 210922

– Jernbaneforum møte Bodø 10-11 okt-22 program

– KVU-Nord-Norgebanen invitasjon til møte Svolvær 11.okt 2022

Rapport Næringstransporter i Nord-norge KVU NN fra Transportutvikling AS 030622

– 110 Nordland protokoll årsmøte2 og 3 juni 22.

–  110 Nordland Budsjettgrunnlag for kommunen 2023

– Uttalelse- Havbruksfondet hjem til kysten

– Innspill regionalt samferdselmøte Helgeland  7.okt-22 -PP

Miljødirektoratets tilråding til Klima- og miljødepartementet om Verneplan for skog på Statskog SF sin grunn Juni 2022

– Innspillsmøte ungt entreprenørskap  NFK 15.sept-22  PP

– Omdanning av Polarsirkelen Friluftsråd til KO, utkast samarbeidsavtale

– Omdanning av KU-sekretariatet , Status i omdanning av KU-sekretariatet og i prosessen frem til valg av et fremtidsrettet KU-sekretariat

– Regionutvikling AS,  årsregnskap 2021, protokoll GF-2022

NOU 2022 Inntektssystemet for kommunene

–  Samling mellom sekretariatene i de interkommunale rådene og NFK

–  Ordførermøte 30. september Lovund , program

 

AU-29/22  Helgelandskonferansen 2022 5. og 6. mai 

–  Økonomi

–  Helgelandskonferanse 2023?

 

AU -30/22  Fylkestingsaker

Foreløpig Program Fylkestinget  møte  Sortland 17-19 oktober

Saker til behandling.

Aktuelle saker for IHR:

 

AU – 31/22  Strategidokument for Visit Helgeland – høring  

 

AU – 32/22 Årsberetning og regnskap 2021 Indre Helgeland Regionråd

 

AU – 33/22  Møteplan IHR  2023

Utkast til møteplan for IHR 2023 

Forslag Skolerute 23-24 Statsforvalter Nordland

 

AU – 34/22  Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Budsjett 2023

Innstilling

Budsjett IHKUS 2023

 

AU – 35/22 Medarbeidersamtale og lønnsforhandling sekretariatsleder

Sak AU

 

AU – 36/22   Saksliste IHR møte 7. oktober 2022, Hattfjelldal

Foreløpig saksliste:

Orienteringer fra eksterne :

Protokoll

Skriftlige referat- og Orienteringssaker

Fylkestingsaker

Saker fra Rådmannsmøte

Strategidokument for Visit Helgeland – høring

Årsberetning og regnskap 2021 Indre Helgeland Regionråd

Møteplan IHR  2023

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Budsjett 2023

Omdanning av KU-sekretariatet

Forslag til uttalelse / innkomne saker.

Eventuelt

  

AU-37 /22  Eventuelt