AU – arbeidsområde

Møte i AU – IHR  

AU består av Ordførerne i Hemnes,Rana,Hattfjelldal,Nesna og Lurøy + sekreteriatsleder.

Nest møte AU-IHR er 2. februar 2023 kl,10-12  på TEAMS

SAKSLISTE:  møte 1-2023.   (Foreløpig pr. 26.jan-23)

AU – 1/23  Muntlige orienteringer

AU – 2/23 Protokoll

AU – 3/23  Skriftlige referat- og orienteringssaker

AU – 4/23  Fylkestingsaker

AU – 5/23  Møteplan IHR  2023, justeringer

AU – 6/23   Saksliste IHR møte 15-16 februar , Hattfjelldal  

AU –  7/23  Forlengelse avtale med MIRH KF og MIP AS på prosjektledelse havnesamarbeid.  

AU -8/23   Eventuelt

 

 

AU- 1/23  Muntlige orienteringer

Fra ordførerne

 

Fra Sekretariatet

– Besøk fra Midt-Tromsrådet,  13-15 februar 2023  -program

– Åpent møte Bustneslia 13. februar kl. 18

– Helgelandskonferansen 2023  11-12 mai 2023

– Stiftelsesmøte Helsefellesskap Helgeland  4. mai 2023

– Møte med Fylkesrådet 27. april, ny dato

 

AU – 2/23 Protokoll

Protokoll AU møte 24. november 2022

 

AU – 3/23  Skriftlige referat- og orienteringssaker

–  Hattfjelldal Kommune – Revidering av forskrift for skuterløyper

Nordlandskonferansen  8-9 feb-23

KVU-Nord Norge møte Tromsø 23-24 feb-23

–  RAPPORT NÆRINGSLIVETS BEHOV FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUR I NORD-NORGE

–  RAPPORT Fremtidens transportsystem i Nord-Norge

Webinar 30112022

Havvind til havs: 

NFK- Uttalese fra fylkesrådet i Nordland -Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

    NFK-Innspill til “Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord” og “Høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II”

    Høringsinnspill fra Ocean Cluster Helgeland med flere – Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

 

Lurøy Kommune –VEDRØRENDE SOMMERRUTER BODØ-MYKEN-BODØ OG SANDNESSJØEN-MYKEN-SANDNESSJØEN

IHR og HR –Høring Strategi for reiseliv NFK,

–  NFK -Utsatt frist høring Strategi for reiseliv

IHR– Presentasjon møte Fylkesrådet 11. januar 2023

  • Refrat møte Fylkesrådet 11. janaur 2023

IHR støttebrev KVN Nesna

IHR- Innlegg seminar 3. januar-23 Fremtidens Transportløsninger i Nord-Norge

– Intensjonsavtale – prosjekt Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke

 

AU – 4/23 Fylkestingsaker

Foreløpig Program  Fylkestingets 1. samling – 21. – 23.02.2023 – Thon hotell Lofoten, Svolvær

Saker til behandling.

Aktuelle saker for IHR:

 

AU – 5/23 Møteplan IHR  2023

Endring av møter IHR

Justert forslag 19.01.2023

 

 

AU – 6/23   Saksliste IHR møte 15-16 februar Hattfjelldal

Kjøreplan (kommer)

Strategimøte dag 1.  -IHR nye vedtekter/arbeidet fremover

Foreløpig saksliste:

Orienteringer fra eksterne :

Protokoll

Skriftlige referat- og Orienteringssaker

Bustneslia

Fylkestingsaker

Saker fra Rådmannsmøte

Møteplan IHR  2023, justert

Forslag til uttalelse / innkomne saker.

Eventuelt

 

AU- 7/23   Forlengelse avtale med MIRH KF og MIP AS på prosjektledelse havnesamarbeid. 

Forslag til vedtak

 

AU-8/23  Eventuelt

 

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder  IHR