AU – arbeidsområde

 

Møte i AU – IHR  

Teams
Onsdag 1.september 2021
Tid; 15.00 – 17.00


SAKSLISTE
AU – 27/21  Muntlige orienteringer – ordførerne
– pandemisituasjonen
– ev. annet

AU – 28/21  Protokoll
– AU 14.05.21
– AU 13.07.21

AU – 29/21  Skriftlige orienteringssaker

KVU Nord-Norge invitasjon til verksteder

Planprogram for regionanal transportplan 2022-2033 høring og offentlig ettersyn

-Forslag planprogram RTP 2022-2033

Møte mellom regionrådslederne og Helgelandssykehuset møtereferat 23.08.21

-Neste møte fylkestinget 18.10.21 Svolvær

-Jernbaneforum Nord,  Neste møte i jernbaneforum er 30. september og 1. oktober i Mo i Rana. Program og opplegg er under utarbeidelse.   Referat fra fra møte Narvik 9,-10.6.21

– Stor vilje i Kvarken EGTS til tettere samarbeid med Helgeland – oppslag fra konferanse i Vaasa

Regionutvikling AS  Generalforsamling

– Drivkraftkonferansen 2021  Mulighetstudie mot 2035  Kortversjon 

AU – 30/21   Innspill til høring om prioriteringer på transportområdet til Regional transportplan Nordland 2022-2033

Forslag til prioriteringer AU-IHR 01.09.21

Prioriteringer IHR -innspillskjema

Vedtak Indre Helgeland Regionråd 11.06.21

NFK  oppdrag 2 invitasjon tinnspill prioriteringer 21.04.21

Innspill fra  IHR 15.02.21  RTP- Nordland

Justert innspill Hemnes Kommune 30.08.21  nytt pkt 11

 

AU-31/21  Eventuelt

  • Sekretariatsleder besøk kommunene
  • Neste AU-IHR møte 7.okt  Teams/fysisk ?
  • Neste IHR-møte 15. okt Hemnes