Møter Polarsirkelrådet -Regionrådet

Møte i Polarsirkelrådet 3-2024, 30.-31. mai 2024 Lovund

 Forfall meldes til egen kommune og sekretariatet

Kjøreplan og deltakerliste  pr. 28. mai

 

Møte 3-2024 Polarsirkelrådet 

Torsdag 30. mai

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.45 Åpning

Orienteringer:

Kl. 12.50: Info fra Lurøy Kommune

Kl. 13.10 KLP

Kl. 13.40 Info fra Nordlandsforskning – Oppstart RFF prosjekt – Global utvikling regionale muligheter  v/ Stian Bragtvedt, Seniorforsker.  På teams.

Kl. 14.20 Kaffepause

Kl. 14.45-17.00 Møte Polarsirkelrådet

Kl. 17.00 Representantskapsmøte ,Ordførerne

Kl. 19.00 Middag

 

Fredag 31. mai

Kl. 08.30-10.00 Besøk Nova Sea

Kl. 10.15-12.00  Møte Polarsirkelrådet

Kl. 12.00  Vannområdeutvalget –status for arbeidet i vannområde Ranfjorden og  Rødøy/Lurøy  v/ Kristin B Klausen

Kl. 12.30 Lunsj

Kl.  13.10 avgang hotellet, båt kl. 13.30(bestilt anløp)

 

 Saksliste Polarsirkelrådsmøte 3-2024  (foreløpig)

R- 23/24 Protokoll

R- 24/24 Muntlige orienteringssaker

R- 25/24 Skriftlige referat- og orienteringssaker

R- 26/24 Saker fra Kommunedirektørforum (møte 29.- 30. mai)

R- 27/24 Fylkestingsaker 

R- 28/24 Bustneslia   

R- 29/24 Tilskudd Helgeland Ungdomsråd prosjekt

R- 30/24 Tilskudd samling Eldrerådene

R- 31/24 Møteplan 2025, antall møter og møtedager

R- 32/24 Evaluering Helgelandskonferansen 2024

R- 33/24 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

R- 34/24 Innspill til rullering regionvekstavtalene

R- 35/24 Innspill til Samferdselsdepartementets utredning om flyrutetilbudet

R- 36/24 Eventuelt

SAKER:

Åpning

 Info fra Lurøy Kommune

Info fra  KLP

Info fra Nordlandsforskning – Oppstart RFF prosjekt – Global utvikling regionale muligheter

                   v/ Stian Bragtvedt, Seniorforsker.  På teams.

 

Sak –  23/24 Protokoll

Utkast: Protokoll 12. april 2024, Polarsirkelrådet

 

Sak-  24/24 Muntlige orienteringer

Fra Ordførerne:

Fra Sekretariatet:

 

Sak – 25/24  Skriftlige referat- og orienteringssaker 

a) Invitasjon og påmelding til digital innspillsmøter -regional planstrategi NFK 2024-2028    (Polarsirkelrådet 28.juni kl. 9-1030)

b) Uttalelse om NTP fra ordførermøte Helgeland 25. april 2024

c) Regionalt Samferdselsmøte med NFK 3. mai 2024 Mo I Rana, Presentasjon fra PR

d) Info om samling av Eldrerådene i Polarsirkelrådet høsten 2024

e) NTP 2025-2036 Næringslivslunsj 30 april 2024

f) Kommuneproposisjon 2025

g) Organiserings av 110 sentralen Nordland:     -Styrevedtak           – Samfunnbedriftenes utredning

h) Saksliste årsmøte 110 Nordland   6. juni 2023    Årsmelding 2023          Regnskap 2023

i) Nytt i Midtskandia  (Årsmøte 19.-20. juni)

j) Befolkning Polarsirkelrådet K1 2024  SSB

k) Samhandlingskonferansen 2024, Helsefellesskap Helgeland

 

Sak- 26/24 Saker fra Kommunedirektørforum (møte 29.- 30. mai)

 

Sak – 27/24  Fylkestingsaker

 Fylkestingets 3 samling i 2024 – 10. – 12. juni på Scandic Meyergården i Mo i Rana

 Saksliste :

Aktuelle saker for Polarsirkelrådet: (Kommer fra AU)

  

Sak – 28/24 Bustneslia

Sak: Notat Status og veien videre.

 

Sak  – 29/24 Tilskudd Helgeland Ungdomsråd prosjekt

AU sak 30 24 Tilskudd Helgeland Ungdomsråd prosjekt

 

Sak – 30/24 Tilskudd samling Eldrerådene i Polarsirkelkommunene

sak 31 24 Tilskudd samling Eldrerådene

 

Sak – 31/24 Møteplan 2025, antall møter og møtedager

Sak og innstilling

Justert forslag 

 

Sak – 32/24  Evaluering Helgelandskonferansen 2024, Mo i Rana 25-26 april

AU sak 33 24 Evaluering Helgelandskonferansen 2024

Foreløpig økonomioversikt

Evaluerings rapport

Promoteringsvideo

Program Helgelandskonferansen 2024

 

Sak – 33/24 Forslag til uttalelse / innkomne saker

 

Sak – 34/24 Innspill til rullering regionvekstavtalene 2025-2028

Avtalen med NFK går ut i 2024.

Info om prosess og innspill fra Polarsirkelrådet. (diskusjons sak)

Tidligere dokument:

Kunnskapsgrunnlag fra 2020

Indre Helgeland regionråd – regionvekstavtale 2021-2024

Handlingspan regionvekstavtale 2021-2024

 

Sak  – 35/24 Innspill til Samferdselsdepartementets utredning om flyrutetilbudet

Justert forslag fra sekretariatet 

Notat og forslag  fra AU:   

Invitasjon til innspill til Samferdselsdepartementets utredning om flyrutetilbudet

FOT-rutene_ Vil utrede hvordan flyrutetilbudet kan bli best mulig – regjeringen.no

Sak 36/24 Eventuelt

Innmeldt Sak: Samordning av Polarsirkelrådsmøte november med “Søkerkonferansen RFF”

 

Neste møte i Polarsirkelrådet er 11. oktober i Hemnes

 

Polarsirkelrådet – Indre Helgeland Interkommunalt Politisk Råd

 

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder

99275171

Juvik@ihr.no