Møter

 

MØTE I REGIONRÅDET 

Tid:    Fredag 23. april 2021
Sted: 
OBS => Møtet blir elektronisk på “Teams”

TID:  Møteramme: 10.00 – 14.00  (pause fra 11.30 – 12.00)
LINK til møtet:


Kjøreplan:
Informasjon – presentasjoner
10.00 Åpning ved Geir Waage
10.05
1.) Framtidens distriktsskole
v/prosjektleder
2.) Campus BLÅ – fagskole (havbruk) 
3.) Kunst- og fredssenter (PPC) 
4.) Prosjekt “Bærekraftig Byutvikling” v/ Julie Myhre – Rana Utvikling
6.) Kort gjennomgang om status smittevern og vaksinasjon – v/ordførerne.

11.30 – Pause
12.00 øvrige saker

SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter

R- 11/21 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Ref. regionråd 19.02.21
b.) Ref AU –  26.03.21  og 14.04.21
c.)  Orienteringer fra Energirådet i Nordland
Kraftsystemstudie Nord-Norge
– Freyr – produksjon av batericeller
d.) 2.runde RTP – invitasjon fra Nordland Fylkeskommune

R- 12/21   Saker i Nordland Fylkesting
– Fylkestingets saksliste

R- 13/21 Regionvekstavtale – innspill til rullering av handlingsplan
– Drøftingsmøte med fylkesrådet 28. mai             Gjeldende handlingsplan

R- 14/21  Høring Regional planstrategi.
Høringsbrev
Utkast til planstrategi

R- 15/21 Rekruttering av ny sekretariatsleder – Utlysning
Forslag til utlysningstekst fra AU

R- 16/21  Framtidig organisering IHR – ressursbehov ved oppgradering av nettsider, innføring av offentlig postjournal m.m.
bakgrunnsnotat om organisering til AU  – oppgaver og funksjoner som bør oppgraderes

R- 17/21  Organisering av  110-tjenesten i Nordland  

R- 18/21 Forslag til uttalelse / innkomne saker.
Havvind Helgeland – Uttalelse      (presentasjon fra olje- og gassklynge Helgeland)
Campus BLÅ – folkehøgskole- Uttalelse    (presentasjon fra initiativtakerne)

R- 19/21 Eventuelt
Bondeopprør – forslag fra Harald Lie – Uttalelse

– Neste møte 10-11 juni — (fysisk møte – Lovund)