POLARSIRKELTINGET

Polarsirkeltinget er en årlig politisk møteplass for deltagerkommunene med fokus på nettverks- og kompetansebygging for kommunenes politiske ledelse.

Til Polarsirkeltinget inviteres deltakerkommunes formannskap, og kommunedirektører. Deltakerne har møte-, tale- og forslagsrett.

Målet er å få flere politkere innvolvert i det interkommunale politiske arbeidet fra deltakerkommunene.

Polarsirkeltinget gjennomføres en gang hvert år.  Her sette aktuelle saker på dagsorden, og det legges overordnede strategier og andre styrende dokumenter frem.

 

Første Polarsirkelting er planlagt  8. og 9. februar 2024, mere info kommer